خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

معرفی مدیراجرایی خانه ماه‌گرفتگان

اطلاعیه

معرفیمدیراجراییخانهماه‌گرفتگان

به اطلاع نویسندگان، پژوهشگران، هنرمندان، مخاطبان و همراهان ارزشمند خانه‌ماه‌گرفتگان می‌رساند سرکار خانم الناز آفاق به عنوان مدیراجرایی مجموعه معرفی می‌گردند.

ارتباط با مجموعه از طریق آی‌دی تلگرام مدیر اجرایی👇👇👇

https://t.me/elnazafagh11

ایمیل دبیرخانه فصلنامه جهت ارسال آثار:

magazine@mahgereftegi.com