خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اطلاعیه

لطفا به دقت مطالعه نمایید.

جهت اطلاع نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان فصلنامه ماه‌گرفتگی

علت نام‌گذاری ماه‌گرفتگی چیست؟
پاسخ به این سوال دروازه‌ی ورودی برای تاکید به موضوعی‌ست که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
در مرامنامه ماه‌گرفتگی و در بخش‌های مختلف به این امر پرداختیم ولی آن‌طور که شایسته بود مورد تامل قرار نگرفت و این دلیلی‌ست برای طرح مجدد.

خانه‌ماه‌گرفتگان و فصلنامه ماه‌گرفتگی در تمام حوزه‌های فعالیت خود تلاش دارد تا به طرح موقعیت‌ها، وضعیت‌ها و شرایطی بپردازد که توسط سیستم‌ها، نهادها و رسانه در سایه و یا به تعبیر ما در ماه‌گرفتگی قرار گرفته است.
تلاش تیم ماه‌گرفتگی در جهت بیان و طرح این موضوعات و خروج از این سایه‌ها می‌باشد.
انقیاد نوعی سایه‌ است که حتی می‌تواند یک مطلب پژوهشی را در سایه و انقیاد قرار دهد زیرا در راستای میل سیستم و نهادهای درختی‌ست.
تاسیس خانه ماه‌گرفتگان و نشریه ماه‌گرفتگی ایجاد خلاقیت و رهایی از زنجیره‌ی عادت‌ها و اعتراضی در برابر تکرار است و تلاش دارد با گسترش خلاقیت و احتراز از هر سانسوری عرصه‌های ماه‌گرفتگی را افشا نماید.
این هدف می‌تواند از کوچکترین عرصه‌های ماه‌گرفتگی مانند پرداختن به آثار هنرمندی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته‌ است آغاز شود و تا طرح مسائل و موقعیت‌های در سایه قرار گرفته‌ی انسانی، اجتماعی، تاریخی و فلسفی بپردازد.
لازم به تذکر است ماه‌گرفتگی نمی‌خواهد در هیچ‌برهه‌ای با طرح موضوعات خاص، موجب گسترش انقیاد و عرصه‌های ماه‌گرفتگی شود.
بنابراین خواهشمند است در ارائه آثار خود برای فصلنامه ماه‌گرفتگی به بررسی و پژوهش در بخش‌هایی از زمینه‌های مطالعاتی بپردازید که کمتر در مطالعات امروزی به آن پرداخته شده است، فراموش نکنید ماه‌گرفتگی بیان بخش‌های در سایه قرار گرفته شده است، تنها کافی‌ست با خلاقیت و شورش در برابر موضوعات تکرار شده از زاویه‌‌ای دیگر و بدون ایجاد سانسوری به طرح موضوع خود بپردازید.
لطفا در ارسال مطالب و معرفی آثار و نقدها و پژوهش‌های مربوطه به این مهم توجه داشته باشید.
و پیش از نوشتن اثر و ارائه‌ی آن این‌ سوال را مطرح کنید:
این اثر چگونه و با چه نگاه، تکنیک، زاویه دید و انتخابی رویت‌پذیر کننده‌ی بخش‌‌های ماه‌گرفتگی است؟
و پاسخ آن را در ابتدای مطلب خود پیش از شروع مطلب درج نمایید و برای فصلنامه ماه‌گرفتگی ارسال کنید.

روابط عمومی فصلنامه بین‌المللی ماه‌گرفتگی
اردیبهشت ۱۴۰۳
آپریل 2024

فصلنامهبینالمللیماهگرفتگی

مفهومماهگرفتگی