خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فراخوان‌ها

1 min read

فراخوانشعرو_داستان شماره_پنجم فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی فراخوان شعر و داستانبرای شماره پنجم فصلنامه ماه ‌گرفتگی شاعران و نویسندگان ارجمندنشریه ماه‌گرفتگی برای شماره پنجم...

1 min read

فراخوانمقالهو_پژوهش شماره_پنجم فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی فراخوان مقاله، پژوهش و…برای شماره پنجم فصلنامه ماه‌گرفتگی نویسندگان و پژوهشگران ارجمندنشریه ماه‌گرفتگی برای شماره پنجم خود،...