خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فراخوانمقالهو_پژوهش

شماره_پنجم

فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی

فراخوان مقاله، پژوهش و…
برای شماره پنجم فصلنامه ماه‌گرفتگی

نویسندگان و پژوهشگران ارجمند
نشریه ماه‌گرفتگی برای شماره پنجم خود، آماده پذيرفتن مقالات، جستارها و نقد وپژوهش‌های شما در حوزه علوم انسانی، سینما، فلسفه، هنر، ادبیات، تاریخ، جامعه‌شناسی و… می‌باشد.
لطفا آثار خود را برای انتشار در فصلنامه ماه‌گرفتگی حداکثر تا بیستم اردیبهشت ۱۴۰۳، به دبیرخانه نشریه به آدرس زیر ایمیل فرمایید.

ایمیل دبیرخانه فصلنامه برای دریافت آثار :
magazine@mahgereftegi.com

لینک ارتباط با مدیر اجرایی سرکار خانم الناز آفاق:.

https://t.me/elnazafagh1

رعایت نکات زیر جهت ارسال الزامی‌ست و در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، آثار ارسالی از روند بررسی و در نهایت انتشار خارج خواهند شد.

یادآوری نکات الزامی در ارسال آثار :

●ارسال مطلب در قالب ورد
●درج نام نویسنده در ابتدای مطلب همراه با تیتر
●عکس نویسنده یا نویسندگان
●عکس موضوعی در صورت نیاز
● منابع مشخص و دقیق همراه با ارجاع درون‌متنی و برون متنی
●سوتیتر: قسمت های منتخب متن که نکات با اهمیت مقاله و پژوهش از منظر نویسنده می‌باشند.
●مطلب ارسالی نباید در نشریه‌ی دیگری به انتشار رسیده باشد و در صورت اثبات خلاف آن نشریه مطلب مربوطه را منتشر نخواهد کرد.
●مطالب ارسالی تنها با تایید دبیران مطالعاتی فصلنامه ماه‌گرفتگی به انتشار خواهند رسید.
●تعداد کلمات نسبت به نوع مطالب متفاوت می‌باشد و تصمیم انتشار آن با سردبیر خواهد بود.
●فصلنامه ماه‌گرفتگی در ویرایش نگارشی متون آزاد می‌باشد.

خواهشمند است در زمان ارسال اثر تمام موارد ذکر شده  تنها در یک ایمیل به دبیرخانه ارسال شود، هر گونه ارسال از طرق دیگر قابل بررسی نخواهد بود.

آدرس سایت خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان:
www.mahgereftegi.com

فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی

شماره_پنجم

فراخوانمقالهو_پژوهش

بهار_۱۴۰۳