خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

1 min read

‍ #فایلصوتی ‍ #ادامهسخن_کارشناس موضوع:تروما چگونه اختیار واکنش‌ها و رفتارهای ما را بدون اینکه خودمان بفهمیم در دست می‌گیرد. مبحث...