خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

1 min read

جمعه‌ها با معرفی فیلم و کارگردان معرفی_فیلم معرفی_کارگردان امیر حسین تیکنی خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود،...

1 min read

دانلود pdf آوازهای فراموش¬شدۀ دختر کولخیسییادداشتی بر فیلم مده‌آ به کارگردانی پی‌یر پائولو پازولینینوشته: امیرحسین تیکنی سپیده‌دم هولناکی است. خورشید...

1 min read

فراخوانشعرو_داستان شماره_پنجم فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی فراخوان شعر و داستانبرای شماره پنجم فصلنامه ماه ‌گرفتگی شاعران و نویسندگان ارجمندنشریه ماه‌گرفتگی برای شماره پنجم...