خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

اپیزود بیست و هشتم

‍ ‍ ‍#فایل_صوتی

اپیزودبیستوهشتم #منتشرگردید.

ماهگرفتگیهایموثربر_اعتیاد

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود بیست و هشتم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
در این اپیزود قصد داریم به ماه‌گرفتگی‌های موثر‌ بر اعتیاد بپردازیم.

ماه گرفتگان مهمان اپیزود بیست و هشتم:

شاهین🌗میلاد🌗راحله🌗

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌یجهانیماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com

اپیزودبیستو_هشتم

رادیوماهگرفتگی

ماهگرفتگیهایموثربر_اعتیاد

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان