خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

اننشارنمایشرادیویی_باشتین

گروه اجرای #نمایش_رادیویی
یک اپیزود یک اجرا از سری برنامه‌های خانه‌ جهانی ماه‌گرفتگان تقدیم می‌کند:

نمایشنامه رادیویی #باشتین

نویسنده : ناهید بنده
کارگردان و تدوینگر: شقایق مهرابی

نقش‌خوان‌ها:

شقایق_مهرابی در نقش:👇

راوی
آتوسا

محسن_شعبانی در نقش :👇

طغرل
سپهراد

هانیه خرمی فر درنقش:👇

مارال

فاطمه محمدزاده در نقش :👇

ماه بانو

فاطمه جوان بخت در نقش :👇

آذر

علی اباذری درنقش👇👇👇👇

تیمور

علی عرب کوهسار درنقش👇👇👇

گورکان ،
کوشان

مجتبی بیکیان در نقش 👇👇👇

فرهام

کاوه چاره طلب درنقش 👇👇👇

ماتیکان

سایتخانهجهانیماهگرفتگان

یکاپیزودیک_اجرا

نمایشرادیوییباشتین

ناهید_بنده

شقایق_مهرابی

نغمه_قدسی

صحرا_کلانتری

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان