خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

1 min read

نقد و پژوهش‌های منتخب به کوشش دبیر ادبیات داستانی سودابه استقلال یادداشتی درباره‌ی مجموعه داستان «مترسک» اثر فرزاد عزیزی کدخدایی...