خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

1 min read

: متن خبر انتشار فصلنامه ماه‌گرفتگیدر سایت خبری _ تحلیلی ایرانگلوبال https://iranglobal.info/node/193736 شماره‌ی 3 و 4  فصل‌نامه‌ی «ماه‌گرفتگی» منتشر شد. فصل‌نامه‌ی...

1 min read

معرفی_فیلم معرفی_کارگردان امیرحسینتیکنی خانه ماه‌گرفتگان در ادامه سری برنامه‌های ادبی و هنری خود، بخشی را به #معرفیفیلم و #معرفیکارگردان اختصاص...