خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

معرفی محصولات فرهنگی

معرفی محصولات فرهنگی
‌فروشگاه اینترنتی ماه‌گرفتگی

نویسندگان و هنرمندان عزیز می‌توانند کتاب‌های خود را بدون محدودیت و سانسور به صورت پی‌دی‌اف همراه با جلد کتاب و توضیح مختصری از آن جهت استفاده مخاطبان در فروشگاه اینترنتی ماه‌گرفتگی عرضه نمایند.
محصولات مختلف فرهنگی نیز در این فروشگاه قابل عرضه است.

_ برای ارائه محصولات و آثار خود در فروشگاه  با مدیر اجرایی خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان سرکار خانم الناز آفاق از طریق آی‌دی زیر در ارتباط باشید.

https://t.me/elnazafagh1

لینک فروشگاه اینترنتی ماه‌گرفتگی:
https://shop.mahgereftegi.com/

آدرس سایت خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان:
http://mahgereftegi.com

فروشگاهاینترنتیماه_گرفتگی

محصولات_فرهنگی

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان