خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

نشر ارزان

دانلودpdf

انتشار کاغذی فصلنامه بین‌المللی ماه‌گرفتگی در کشور سوئد
شماره سوم و چهارم/پاییز و زمستان ۱۴۰۲
انتشارات: نشر کتاب ارزان / سوئد

ISSN:2004-9129

سپاس از مدیریت انتشارات نشر ارزان در سوئد جناب علیمرادی گرامی

معرفی نشرِ کتاب ارزان
35 سال خدمت به هنر و ادبیاتِ ایران
م. روان‌شید

نزدیک به سی‌و‌پنج سالِ پیش «نعمت علیمرادی» مهاجر ایرانیِ گریزان از سانسور، در سوئد سنگ بنای «نشر کتاب ارزان» را گذاشت و تا امروز بیش از سه دهه است که این انتشارات در استکهلم (سوئد) در خدمتِ اهالی قلم ماندگار شده است.
چاپ و انتشارِ بیش از 300 کتاب در زمینه‌های شعر، داستان، تحقیق، تحلیل و پژوهشِ فرهنگی، فلسفه، تاریخ و ادبیاتِ کودک و نوجوان به زبان‌های فارسی، کردی، سوئدی، انگلیسی، ارمنی و… حاصل بیش از سه دهه فعالیتِ نشر کتاب ارزان است.
فراز و فرودهای بسیار در کارِ نشر هرگز نتوانست درگاهِ  این عمارتِ فرهنگی را ببندد…

به‌زودی گفت‌و‌شنودی مفصل با مدیر نشر کتاب ارزان منتشر خواهد شد.

انتشار_کاغذی

معرفی_نشر

فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی

شمارهسومو_چهارم

نشرارزانسوئد