خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

پنج‌آه

‌مجموعه شعر “پنج‌آه” از پنج شاعر به صورت کاغذی و الکترونیکی از نشر آفتاب نروژ منتشر شد.

رؤیا مولاخواه / صحرا کلانتری / روح‌الله آبسالان / سولماز نصرآبادی / سیمین بابائی‌صادق
__

کتاب پیش رو دربردارندۀ شعرهایی از پنج شاعر است که نام‌هایشان برای اهالی شعر، آشنا و شناساست و هرکدام پیشینۀ ویژه‌ای در شعر جوان امروز دارند. ناگفته پیداست که این مجموعه، از لحاظ قرار گرفتن در یکی از نحله‌های پذیرفته‌شده به شعر زبان یا محور زبانیت تعلق دارد.
ژانر یا نحلۀ شعری حول محور زبانیت در شعر امروز ما، شاعرانی شاخص دارد و نیز شاعرانی که علاوه‌بر عبور از تجربیاتی به‌ظاهر فردی، در کار برگذشتن از تجربه‌های غیرفردی است و حتی جاه‌طلبی‌های مجاز هنرمند را وجهۀ همت خود کرده است که من این‌گونه اقدام‌ها را در شاعران حرفه‌ای حتی به‌مثابۀ مشیتی شاعری، پذیرفته‌ام که بی‌گمان همدلی‌هایی را خواهند یافت که واقعیتی است انکارناپذیر.

هرمز علی پور – از مقدمه کتاب

آدرس سایت نشر آفتاب
www.aftab.pub
آدرس پست الکترونیکی نشر آفتاب
info@aftab.pub
aftab.publication@gmail.com

برای تهیه مجموعه شعر الکترونیکی “پنج‌آه” و دریافت مجموعه شعر به صورت کاغذی می‌توانید به فروشگاه اینترنتی ماه‌گرفتگی به آدرس لینک زیر مراجعه کنید و مجموعه را تهیه نمایید.

لینک دریافت الکترونیکی و چاپی مجموعه شعر “پنج‌آه”:

https://shop.mahgereftegi.com/sp-109-27-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A2%D9%87.html.

پنج_آه

مجموعه_شعر

نشرآفتابنروژ

انتشار_کاغذی

انتشار_الکترونیکی

فروشگاهاینترنتیماه_گرفتگی

مجلهادبیهنریاجتماعیتوتم

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان