خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

شنبه‌ها با شعر

اشعار منتخب
به کوشش دبیر شعر سمیه جلالی

شعری از فرشته افسر

“کدام راه؟”

ای اسب‌های مقاوم که می‌دوید در دشت‌های بی‌تفاوتی
شما که از جرقه‌ی سُم‌هایتان روشن می‌شود آسمان
و زندگی در برقِ زین‌هایتان پیداست
به کدام سَمت می‌برید ما را
که این‌چنین رَمیده از صدا خلاصه می‌شویم در سکوتِ کفش‌های مضطرب‌مان
و دور از ایمان مُشت‌هایمان
ما که تمامِ عُمر در انتظارِ آمدنی بودیم
به کدام راه، رفتنی می‌شویم اینگونه بی‌پا؟

فرشته_افسر

اشعارمنتخبدر_سایت

سمیه_جلالی

شنبههایشعر

فصلنامهمطالعاتیانتقادیماهگرفتگی

خانهجهانیماه_گرفتگان