خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فراخوان داستان جهت انتشار در سایت

اطلاعیه

فراخوانداستانجهتانتشاردر_سایت

فصلنامه ماه‌گرفتگی در نظر دارد آثار شما را در قالب داستان کوتاه پس از تایید دبیر داستان به صورت متناوب جهت معرفی در سایت خانه‌‌جهانی ماه‌گرفتگان منتشر نماید.

داستان‌نویسان عزیز می‌توانند آثار خود را با ارسال موارد زیر به دبیر داستان فصلنامه ماه‌گرفتگی سرکار خانم سودابه استقلال ارسال نمایند.

_ یک قطعه عکس نویسنده
_ یک داستان‌کوتاه در قالب ورد

آی‌دی دبیر داستان فصلنامه ماه‌گرفتگی:👇

https://t.me/s54_est

داستان

موضوع_آزاد

دبیر_داستان

سودابه_استقلال

فصلنامهمطالعاتیانتقادی_ماه‌گرفتگی

خانهجهانیماه_گرفتگان