خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تجربه مجازات وماه گرفتگی -17

‍ ‍

اپیزودهفدهم#منتشرگردید.

موضوع

تجربهمجازاتوماهگرفتگی

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود هفدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.

_آیا شما با خاطره‌ی ناگواری (تنبیه،مجازات و…) که از  تجارب شما بر اذهان پیرامونتان‌ ثبت شده دچار ماه‌گرفتگی شده‌اید؟

_آیا توانسته‌اید با انجام راهکار‌هایی این خاطرات ثبت‌ شده‌ و ناگوار را در اذهان اشخاص پیرامونتان کمرنگ کنید؟
مجازات چیست ؟
چه اعمالی و با چه مشخصه‌ای میتواند جرم قلمداد گردد و برای آن مجازاتی تعیین گردد؟
عدم رعایت قوانینی با شمایل فرمان که در آن کرامت انسانی نادیده گرفته شده است تا چه حد می‌تواند جامعه را در تشخیص جرم دچار اختلال و تزلزل کند؟

ماه گرفتگان میهمان در #اپیزود_هفدهم:

رضا🌗 سهیلا🌗مهدی🌗ناصر🌗

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی.
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌یجهانیماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com

اپیزود_هفدهم

تجربهمجازاتوماهگرفتگی

رادیوماهگرفتگی

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان