خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اپیزود 15 مقبوليت اجتماعی وماه گرفتگی

اپیزودپانزدهم#منتشرگردید.

موضوع

مقبولیتاجتماعیوماهگرفتگی

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود پانزدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
مقبولیت اجتماعي چیست؟
اضطراب اجتماعی حاصل از عدم مقبولیت اجتماعی چیست؟

ماه گرفتگان میهمان در #اپیزود_پانزدهم:

پریسا🌗شیوا🌗سحر🌗زهرا

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌یجهانیماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com

اپیزود_پانزدهم

مقبوليتاجتماعیوماهگرفتگی

رادیوماهگرفتگی

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان