خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

چالش ها و موانع شغلی و تحصیلی زنان – اپیزود 14

اپیزودچهاردهم#منتشرگردید.

موضوع

چالشهاوموانعشغلیوتحصیلی_زنان

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود چهاردهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
در این اپیزود به مبحث چالش‌هایی که زنان جهت ارتقا شغلی و تحصیلی خود در خانواده‌ مواجه هستند پرداختیم و با دوستان به گفتگو نشستیم.

ماه گرفتگان میهمان در #اپیزود_چهاردهم:

راحیل🌗پریسا🌗محبوبه🌗مهشید