خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

اپیزود 13 خودسانسوری و ماه گرفتگی

‍ ‍ ‍

اپیزودسیزدهم#منتشرگردید.

موضوع

خودسانسوریوماه_گرفتگی

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود سیزدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.
در این اپیزود به مبحث خودسانسوری پرداختیم و با دوستان به گفتگو نشستیم.

ماه گرفتگان میهمان در #اپیزود_سیزدهم:

محبوب🌗مژگان 🌗ندا🌗مهدی

📻 متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
👨‍💻کارشناس: مجید شریفی.
👨‍💻ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌یجهانیماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

🌗ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com

اپیزود_سیزدهم

خودسانسوریوماه_گرفتگی

رادیوماهگرفتگی

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان