خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

ماه گرفتگی های زندگی مشترک

اپیزوددوازدهم#منتشرگردید.

موضوع

ماهگرفتگیهایزندگیمشترک

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود دوازدهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش آمدین.

دوستان عزیز در این اپیزود به عواملي که موجب ایجاد لکه و ماه‌گرفتگی بر دلایل اولیه ی اتتخاب ما برای زندگی مشترک شده می.پردازیم.

ماه گرفتگان میهمان در #اپیزود_دوازدهم:

ماری?مصی ?مینو?مرضی?فاطمه? منصوره

? متن و طرح رادیو: صحرا کلانتری
?‍?کارشناس: مجید شریفی.
?‍?ادیت: خانه‌جهانی ماه‌گرفتگان

سایت #خانه‌یجهانیماه_گرفتگان :
http://mahgereftegi.com

?ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com