خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

تقدیرنامه افراد شرکت کننده در اپیزود سیزدهم

تقدیرنامه افراد شرکت کننده در اپیزود سیزدهم
خودسانسوری و ماه‌گرفتگی
مهدی
https://postcard.itcz.ir/np-102-82-pc
محبوب
https://postcard.itcz.ir/np-102-83-pc
ندا
https://postcard.itcz.ir/np-102-84-pc
مژگان
https://postcard.itcz.ir/np-102-85-pc