خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه‌های اپیزود 12

تقدیر برای شماست که همواره لطفتان رابه من ارزانی داشتید. از زحماتتان بی‌نهایت متشکرم
صحرا کلانتری،رادیوماه گرفتگی تاسیس1401

تقدیرنامه‌ها:
بانو ماری
https://postcard.itcz.ir/np-102-77-pc
بانو مصی
https://postcard.itcz.ir/np-102-78-pc
بانو مینو
https://postcard.itcz.ir/np-102-79-pc
بانو فاطمه
https://postcard.itcz.ir/np-102-80-pc
بانو منصوره
https://postcard.itcz.ir/np-102-81-pc