خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه های اپیزود 11

تقدیرنامه ها
جناب مهدی
https://postcard.itcz.ir/np-102-72-pc
جناب پرهام
https://postcard.itcz.ir/np-102-73-pc
بانو صدف
https://postcard.itcz.ir/np-102-74-pc
بانو ماندانا
https://postcard.itcz.ir/np-102-75-pc
بانو شیوا
https://postcard.itcz.ir/np-102-76-pc