خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیر نامه‌های‌ماه‌‌گرفتگان

تقدیر نامه‌های‌ماه‌‌گرفتگان
اپیزود بیست و هشتم
ماه‌گرفتگی‌های موثر بر اعتیاد

سپاس از عزیزانی که در اپیزود بیست و هشتم با موضوع ماه‌گرفتگی‌های موثر بر اعتیاد با نگاهی به بهبودیافتگان همراه ما بودند:

راحلهسهیلاشاهین_میلاد

https://postcard.itcz.ir/np-102-173-m
https://postcard.itcz.ir/np-102-174-m
https://postcard.itcz.ir/np-102-175-m
https://postcard.itcz.ir/np-102-176-m