خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیر نامه‌های‌ماه‌‌گرفتگان

تقدیر نامه‌های‌ماه‌‌گرفتگان
اپیزود بیست و هفتم
چالش‌ها و ماه‌گرفتگی‌های زنان خانه‌دار

سپاس از عزیزانی که در اپیزود بیست و هفتم با موضوع چالش‌ها و ماه‌گرفتگی‌های زنان خانه‌دار همراه ما بودند:

سارا?
https://postcard.itcz.ir/np-102-166-1
یلدا?
https://postcard.itcz.ir/np-102-167-1
مرضی?
https://postcard.itcz.ir/np-102-168-1
مریم?
https://postcard.itcz.ir/np-102-169-1
عالم?
https://postcard.itcz.ir/np-102-170-1