خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

تقدیر نامه‌های‌ماه‌‌گرفتگان

تقدیر نامه‌های‌ماه‌‌گرفتگان
اپیزود بیست و هفتم
چالش‌ها و ماه‌گرفتگی‌های زنان خانه‌دار

سپاس از عزیزانی که در اپیزود بیست و هفتم با موضوع چالش‌ها و ماه‌گرفتگی‌های زنان خانه‌دار همراه ما بودند:

سارا🌗
https://postcard.itcz.ir/np-102-166-1
یلدا🌗
https://postcard.itcz.ir/np-102-167-1
مرضی🌗
https://postcard.itcz.ir/np-102-168-1
مریم🌗
https://postcard.itcz.ir/np-102-169-1
عالم🌗
https://postcard.itcz.ir/np-102-170-1