خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

تقـــــدیرنامـــــه 24

سپاس از عزیزانی که در اپیزود بیست و چهارم با موضوع سلطه‌گری و تمامیت‌خواهی در ایجاد ماه‌گرفتگی همراه ما بودند:

بانو سالومه
https://postcard.itcz.ir/np-102-132-pc

بانو یلدا
https://postcard.itcz.ir/np-102-137-pc

بانو نگین
https://postcard.itcz.ir/np-102-134-pc

بانو منیر
https://postcard.itcz.ir/np-102-135-pc