خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه 23

سپاس از عزیزانی که در اپیزود بیست و سوم با موضوع ماه‌گرفتگی‌های ناشی از شغل و محیط کار همراه ما بودند:

بانو شیما
https://postcard.itcz.ir/np-102-122-1
بانو بهار
https://postcard.itcz.ir/np-102-123-1
بانو سپیده
https://postcard.itcz.ir/np-102-124-1
بانو مریم
https://postcard.itcz.ir/np-102-125-1