خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه 22

سپاس از عزیزانی که در اپیزود بیست و دوم با موضوع اضطراب زیبایی همراه ما بودند:
بانومحبوب
https://postcard.itcz.ir/np-102-118-pc
بانومنیر
https://postcard.itcz.ir/np-102-119-pc
جنابمیلاد
https://postcard.itcz.ir/np-102-120-pc
بانونگین
https://postcard.itcz.ir/np-102-121-pc