خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیر نامه‌های‌ماه‌‌گرفتگان21

تقدیر نامه‌های‌ماه‌‌گرفتگان
اپیزود بیست و یکم
برچسب‌های قومیتی و ماه‌گرفتگی

سپاس از شراکت تمام عزیزانی که در  اپیزود بیست و یکم رادیو ماه‌گرفتگی شرکت داشتند.

الناز 🌗امیر🌗مریم🌗شیما🌗نیره🌗

https://postcard.itcz.ir/np-102-113-pc
https://postcard.itcz.ir/np-102-114-pc
https://postcard.itcz.ir/np-102-115-pc
https://postcard.itcz.ir/np-102-116-pc
https://postcard.itcz.ir/np-102-117-pc