خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

تقدیرنامه‌های ماه‌‌گرفتگان اپیزود بیستم

تقدیرنامه‌های ماه‌‌گرفتگان
اپیزود بیستم
ترس از قضاوت در ایجاد ماه‌‌گرفتگی

سپاس از شراکت تمام عزیزانی که در اپیزود بیستم راديو ماه‌گرفتگی شرکت داشتند.

شهرزاد🌗رویا🌗پرستو🌗سوسن🌗

رویا
https://postcard.itcz.ir/np-102-109-pc
شهرزاد
https://postcard.itcz.ir/np-102-110-pc
پرستو
https://postcard.itcz.ir/np-102-111-pc
سوسن
https://postcard.itcz.ir/np-102-112-pc