خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه‌های ماه‌‌گرفتگان اپیزود بیستم

تقدیرنامه‌های ماه‌‌گرفتگان
اپیزود بیستم
ترس از قضاوت در ایجاد ماه‌‌گرفتگی

سپاس از شراکت تمام عزیزانی که در اپیزود بیستم راديو ماه‌گرفتگی شرکت داشتند.

شهرزاد🌗رویا🌗پرستو🌗سوسن🌗

رویا
https://postcard.itcz.ir/np-102-109-pc
شهرزاد
https://postcard.itcz.ir/np-102-110-pc
پرستو
https://postcard.itcz.ir/np-102-111-pc
سوسن
https://postcard.itcz.ir/np-102-112-pc