خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

تقدیرنامه های اپیزود 10

تقدیرنامه بانو نگین
https://postcard.itcz.ir/np-102-67-pc
تقدیرنامه جناب پویا
https://postcard.itcz.ir/np-102-68-pc
تقدیرنامه بانو مارال
https://postcard.itcz.ir/np-102-69-pc
تقدیرنامه بانو منصوره
https://postcard.itcz.ir/np-102-70-pc
تقدیرنامه جناب میلاد
https://postcard.itcz.ir/np-102-71-pc