خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه 9

به پاس حضور گرم شما در برنامه رادیو ماه گرفتگی:

تقدیرنامه بانو شیما
https://postcard.itcz.ir/np-102-57-pc
تقدیرنامه بانو سالومه
https://postcard.itcz.ir/np-102-58-pc
تقدیرنامه بانو مرضیه
https://postcard.itcz.ir/np-102-59-pc
تقدیرنامه بانو مریم
https://postcard.itcz.ir/np-102-60-pc
تقدیرنامه بانو ترانه
https://postcard.itcz.ir/np-102-61-pc
تقدیرنامه بانو فرانک
https://postcard.itcz.ir/np-102-62-pc
تقدیرنامه بانو مونا
https://postcard.itcz.ir/np-102-63-pc

با تشکر مدیریت خانه جهانی ماه گرفتگان

صحرا کلانتری