خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه 8

تقدیرنامههایماه‌گرفتگان

?#اپیزود_هشتم

تنهاییعلتهاومعلولهایآن

اولیناپیزوددرسال۱۴۰۲

سپاس از شراکت تمام عزیزانی که در #اپیزودهشتم #راديوماه_گرفتگی شرکت داشتند.

مجتبا
https://postcard.itcz.ir/np-102-52-pc
امید
https://postcard.itcz.ir/np-102-53-pc
منیر
https://postcard.itcz.ir/np-102-54-pc
مینا
https://postcard.itcz.ir/np-102-55-pc

? این #رادیو متعلق به تمام #ماه_گرفتگان است.

http://radio-mah-gereftegi.webflow.io

?️@sahrakalantari:ارتباط با مدیریت?️

?ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:

Radiomahgereftegi@gmail.com

https://t.me/Radio_mah_gereftegi

تقدیرنامههایماهگرفتگان

اپیزود_هشتم

اولیناپیزوددرسال۱۴۰۲

رادیوماهگرفتگی

خانه‌یجهانیماه_گرفتگان

هرجمعهبایکاپیزود

اپیزود_هشتم

تنهاییعلتهاومعلولهایآن