خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه های ماه‌گرفتگان – 7

سپاس از شراکت تمام عزیزانی که در #اپیزودهفتم#راديوماه_گرفتگی شرکت داشتند.

بانو مریم
https://postcard.itcz.ir/np-102-48-pc
بانو مژگان
https://postcard.itcz.ir/np-102-49-pc
جناب احسان
https://postcard.itcz.ir/np-102-50-pc
جناب مهدی
https://postcard.itcz.ir/np-102-51-pc

📻 این #رادیو متعلق به تمام #ماه_گرفتگان است.