خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه های ماه‌گرفتگان – 6

سپاس از شراکت تمام عزیزانی که در #اپیزودششم#راديوماه_گرفتگی شرکت داشتند.

تقدیرنامه بانو نادیا‌
https://postcard.itcz.ir/np-102-39-pc
تقدیرنامه بانو ملیحه
https://postcard.itcz.ir/np-102-40-pc
تقدیرنامه بانو معصومه
https://postcard.itcz.ir/np-102-41-pc
تقدیرنامه بانو الناز
https://postcard.itcz.ir/np-102-42-pc
تقدیرنامه بانو مریم
https://postcard.itcz.ir/np-102-43-pc
تقدیرنامه بانو نگین
https://postcard.itcz.ir/np-102-44-pc
تقدیرنامه بانو سالومه
https://postcard.itcz.ir/np-102-45-pc
تقدیرنامه بانو ناثره از هندوستان
https://postcard.itcz.ir/np-102-46-pc
تقدیرنامه بانو شجاعی از افغانستان
https://postcard.itcz.ir/np-102-47-pc