خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه های ماه‌گرفتگان – 5

سپاس از شراکت تمام عزیزانی که در #اپیزودپنجم#راديوماه_گرفتگی شرکت داشتند.

تقدیرنامه بانو مهدی
https://postcard.itcz.ir/np-102-36-pc
تقدیرنامه جناب محمد
https://postcard.itcz.ir/np-102-35-pc
تقدیرنامه بانو ماهان
https://postcard.itcz.ir/np-102-33-pc
تقدیرنامه بانو مژگان
https://postcard.itcz.ir/np-102-34-pc