خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه های ماه‌گرفتگان-4

سپاس از شراکت تمام عزیزانی که در #اپیزودچهارم#راديوماه_گرفتگی شرکت داشتند.

تقدیرنامه بانو نگین
https://postcard.itcz.ir/np-102-7-pc
تقدیرنامه بانو مینا
https://postcard.itcz.ir/np-102-8-pc
تقدیرنامه بانو شکیبا
https://postcard.itcz.ir/np-102-9-pc
تقدیرنامه بانو زهرا
https://postcard.itcz.ir/np-102-10-pc
تقدیرنامه بانو مریم
https://postcard.itcz.ir/np-102-11-pc
تقدیرنامه بانو سوگند
https://postcard.itcz.ir/np-102-12-pc
تقدیرنامه بانو خدیجه
https://postcard.itcz.ir/np-102-13-pc
تقدیرنامه جناب آرین
https://postcard.itcz.ir/np-102-14-pc
تقدیرنامه بانو نگار
https://postcard.itcz.ir/np-102-15-pc
تقدیرنامه جناب هادی
https://postcard.itcz.ir/np-102-16-pc
تقدیرنامه بانو نسرین
https://postcard.itcz.ir/np-102-17-pc
تقدیرنامه بانو مهتا
https://postcard.itcz.ir/np-102-18-pc