خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تقدیرنامه های ماه‌گرفتگان -3

سپاس از شراکت تمام عزیزانی که در #اپیزودسوم #راديوماه_گرفتگی شرکت داشتند.

اپیزود سوم
تقدیرنامه جناب روانشید
https://postcard.itcz.ir/np-102-25-pc
تقدیرنامه جناب هاتف
https://postcard.itcz.ir/np-102-26-pc
تقدیرنامه بانو فرانک
https://postcard.itcz.ir/np-102-27-pc
تقدیرنامه بانو نگین
https://postcard.itcz.ir/np-102-28-pc
تقدیرنامه بانو فرزانه
https://postcard.itcz.ir/np-102-29-pc
تقدیرنامه بانو نیلوفر
https://postcard.itcz.ir/np-102-30-pc
تقدیرنامه بانو شهلا
https://postcard.itcz.ir/np-102-31-pc