خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

تقدیرنامه های ماه‌گرفتگان -2

سپاس از شراکت تمام عزیزانی که در #اپیزوددوم #راديوماه_گرفتگی شرکت داشتند.

اپیزود دوم
تقدیرنامه بانو نگار
https://postcard.itcz.ir/np-102-19-pc
تقدیرنامه بانو مریم
https://postcard.itcz.ir/np-102-20-pc
تقدیرنامه بانو خدیجه
https://postcard.itcz.ir/np-102-21-pc
تقدیرنامه بانو مرضیه
https://postcard.itcz.ir/np-102-22-pc
تقدیرنامه بانو فرزانه
https://postcard.itcz.ir/np-102-23-pc
تقدیرنامه بانو ماری
https://postcard.itcz.ir/np-102-24-pc