خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

اپیزود10حریم خصوصی وچالشهای آن

اپیزود_دهم

موضوع

حریمخصوصیوچالشهای_آن

من صحرا هستم یک ماه گرفته

سلام دوستان عزیز به اپیزود دهم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.

حریم خصوصی چیست؟
رعایت و عدم رعایت حریم خصوصی افراد چگونه می‌تواند در ایجاد، گسترش و یا کمرنگ‌نمودنِ ماه‌گرفتگی‌های افراد موثر باشد؟
ناامنی در حریم خصوصی چیست؟
چگونه افراد، خانواده، سیستم، نهادهای اجتماعی و در کل جامعه و هر گونه عناصر فردی و اجتماعی می‌تواند موجب ناامنی در حریم خصوصی افراد گردد؟
چه راهکارهایی برای حفظ حریم خصوصی خود انجام داده‌اید و با چه چالش‌هایی رو به رو هستید؟
آیا حس تجاوز به حریم خصوصی را تجربه کرده‌اید؟