خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

اپیزود هشتم تنهایی علت ها و معلول‌های آن

اپیزود_هشتم

موضوع

تنهاییعلتهاومعلولهایآن

من صحرا هستم یک ماه‌گرفته

دوستان و همراهان عزیز رادیو ماه‌گرفتگی به اولین اپیزود رادیو_ماه‌گرفتگی در سال ۱۴۰۲ خوش اومدین.