خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اطلس رمان اروپایی

چهارشنبه‌ها با معرفی کتاب و نویسنده

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، چهارشنبه‌‌ها را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.

این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه نهم

معرفی کتاب ” اطلس رمان اروپایی”
نویسنده: فرانکو مورتی
مترجمان: مهران مهاجر، محمد نبوی
انتشارات: نشر نی

چهارشنبه‌هایمعرفیکتابونویسنده

اطلسرماناروپایی

جلسه_نهم

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی