خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اتاق زیرزمین

چهارشنبه‌ها با معرفی کتاب و نویسنده

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، چهارشنبه‌‌ها را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.

این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه دهم

معرفی مجموعه داستان ” اتاق زیرزمین”
نویسنده: گراهام گرین
مترجم: بهار اعرابی
انتشارات: ماهریس

چهارشنبه‌هایمعرفیکتابونویسنده

مجموعه_داستان

اناق_زیرزمین

جلسه_دهم

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی