خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

آگراندیسمان

چهارشنبه‌ها با معرفی کتاب و نویسنده

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، چهارشنبه‌‌ها را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.

این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه یازدهم

معرفی مجموعه داستان ” آگراندیسمان”
گزیده‌ای از داستان‌های کشور آرژانتین
نویسنده: مجموعه‌ی نویسندگان
مترجم: شهریار وقفی‌پور
انتشارات: نیماژ

چهارشنبه‌هایمعرفیکتابونویسنده

مجموعه_داستان

آگراندیسمان

جلسه_یازدهم

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی