خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

چهارشنبه‌ها با معرفی کتاب و نویسنده

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، چهارشنبه‌‌ها را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.

این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه دوازدهم

معرفی مجله و نشریه ” سمرقند”
مدیر و سردبیر: علی دهباشی

چهارشنبه‌هایمعرفیکتابونویسنده

معرفینشریهسمرقند

جلسه_دوازدهم

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی