خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

معرفی کتاب ” شعر و شهود”

چهارشنبه‌ها با معرفی کتاب و نویسنده

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، چهارشنبه‌‌ها را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.

این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه هشتم

معرفی کتاب ” شعر و شهود”
گزیده‌ای از شاعران آلمانی
انتخاب و ترجمه: محمود حدادی
انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا

چهارشنبه‌هایمعرفیکتابونویسنده

شعروشهود

جلسه_هشتم

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی