خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

مرگ در پاریس

چهارشنبه‌ها با معرفی کتاب و نویسنده

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، چهارشنبه‌‌ها را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.

این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه هفتم

معرفی کتاب ” مرگ در پاریس”
نویسنده: ناصر پاکدامن
انتشارات مان‌کتاب

چهارشنبه‌هایمعرفیکتابونویسنده

مرگدرپاریس

جلسه_هفتم

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی