خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

آدمی همان است که می‌خواند

چهارشنبه‌ها با معرفی کتاب و نویسنده

خانه ماه‌گرفتگان در تقویم برنامه‌های ادبی و هنری خود، چهارشنبه‌‌ها را به #معرفیکتاب و #معرفینویسنده اختصاص داده است.

این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی جناب رضا نجفی ارائه می‌شود.

جلسه ششم

معرفی کتاب ” آدمی همان است که می‌خواند”
نویسنده: رابرت‌ دی‌یانی
مترجم: علی ظفر قهرمانی‌نژاد
انتشارات بیدگل

چهارشنبه‌هایمعرفیکتابونویسنده

آدمیهماناستکهمی_خواند

جلسه_ششم

رضا_نجفی

خانهجهانیماه_گرفتگان

فصلنامهماهگرفتگی