خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اپیزود هفتم – تقابل شادی و اندوه در جهان ماه‌گرفتگان

اپیزود هفتم
موضوع
تقابل شادی و اندوه در جهان ماه‌گرفتگان
من صحرا هستم یک ماه گرفته

دوستان عزیزم به اپیزود هفتم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.

در آخرین اپیزود رادیو ماه‌گرفتگی در سال ۱۴۰۱ در خدمتتون هستیم.