خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اپیزود ششم-روز جهانی زنان

رادیو ماه‌گرفتگی اپیزود ششم
به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زنان
موضوع : چالش.های زنان سرپرست خانوار و زنان مستقل در جامعه
من صحرا هستم یک ماه گرفته
سلام دوستان عزیزم به اپیزود ششم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.