خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اپیزود پنجم – تجربه‌های ناگوار کودکی و نوجوانی

#اپیزود_پنجم از #رادیو_ماه‌_گرفتگی منتشر گردید.

رادیو ماه‌گرفتگی
اپیزود پنجم
من صحرا هستم یک ماه‌گرفته

دوستان عزیزم به اپیزود پنجم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.

در این اپیزود قصد داریم از ماه گرفنگی.هایی در بزرگسالی صحبت کنیم که محصول  تجربه‌های ناگوار کودکی و نوجوانی هستند.