خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

اولین‌ اجرای #نمایشنامه_رادیویی_ماه‌گرفتگی
در برنامه #یک_اپیزود_یک_اجرا

کارگردان نمایشی: صحرا کلانتری
همکاران:
غزاله خوش سیما
مریم بهمن پور

این #نمایشنامه_رادیویی در راستای مفهوم و درونمایه‌‌ی #اپیزود_اول #رادیو_ماه‌_گرفتگی که به بخش معرفی اختصاص داشت، می.باشد.

مشخصات #نمایشنامه_رادیویی:

اجرای نمایشنامه رادیویی “رویاها”
رویای پنجم
این نمایشنامه در شش رویا توسط گونتر آیش از شاعران و درام نویسان آلمانی نگاشته شده است.
در ابتدا این نمایشنامه در پنج رویا توسط نویسنده به نگارش در آمد و پس از آن رویای ششم به آن اضافه گردید.
ایش رویاهای پنجگانه را اثری مستقل و یگانه می‌دید که تصویری همه جانبه از وضع زمانه را بازتاب می‌دهد.
هر نمایش به یک قاره از جهان باز می‌گردد.